Privacy Statement

Privacy Statement KBF Frederiks Bouw en Hoveniers, hierna te noemen KBF Frederiks.
We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. KBF Frederiks verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?


Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor KBF Frederiks persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) klanten van KBF Frederiks;
 • ontvangers van KBF Frederiks haar nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiele klanten van KBF Frederiks;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • sollicitanten;
 • medewerkers van KBF Frederiks;
 • derden die met KBF Frederiks communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt KBF Frederiks?


KBF Frederiks verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan KBF Frederiks verstrekt:
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst;
 • het verlenen van diensten en/of
 • het leveren van producten.
 • Persoonsgegevens die u aan KBF Frederiks verstrekt in het kader van ingeschreven nieuwsbrieven,

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Cv
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • IBAN
 • Kenteken
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • Interesses
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Pasfoto
 • Opleidingsniveau
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom verwerkt KBF Frederiks uw persoonsgegevens?


KBF Frederiks gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten en of producten door (de medewerkers van) KBF Frederiks voor onze klanten.
 • Om uw opdracht uit te voeren en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Voor het verwerken van uw sollicitatie.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens


KBF Frederiks neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens KBF Frederiks toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. KBF Frederiks hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@kbfrederiks.nl of 050-55 32 775 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor KBF Frederiks noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. KBF Frederiks is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van KBF Frederiks en dus op verzoek en conform instructie van KBF Frederiks handelt, sluit KBF Frederiks met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door KBF Frederiks, baseert KBF Frederiks zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van KBF Frederiks, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van KBF Frederiks. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen


KBF Frederiks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

KBF Frederiks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.
Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij KBF Frederiks.

Uw rechten

U kunt KBF Frederiks verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. KBF Frederiks kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. KBF Frederiks zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door telefonisch of per e-mail contact op te nemen opnemen met KBF Frederiks via info@kbfrederiks.nl, of 050-55 32 775. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van KBF Frederiks: Aan de Vaart 15, 9314 TH Foxwolde.
Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@kbfrederiks.nl.

Klachtenregeling


Bij KBF Frederiks hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen KBF Frederiks. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@kbfrederiks.nl, of 050-55 32 775. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door KBF Frederiks in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig


KBF Frederiks behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal KBF Frederiks dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen KBF Frederiks en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies


Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat KBF Frederiks gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van KBF Frederiks. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contact pagina.

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 31-12-2018.